Sociálně terapeutické činnosti

Tato činnost přispívá zejména k podpoře a reintegraci osob, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, jsou vystaveny nepříznivým životním okolnostem, které jim znesnadňují běžné fungování ve společnosti. Sociálně terapeutická činnost směřuje zejména k obnovení jejich sociálních vztahů, praktických schopností a dovedností, zaměřuje se na vnímání a přijímání sebe sama, na rozvoj své osobnosti. Tím přispívá k lepší orientaci v sociálních vztazích a sociálních systémech a zvyšuje sociální kompetence uživatelů. Tento způsob práce má střednědobý či dlouhodobý charakter. Práce s uživatelem je systematická, zahrnuje práci se zakázkou.

Důraz je kladen na problematické oblasti v životě uživatele (případně jeho rodiny či blízkých), na příčiny vzniku problémů a jejich negativní důsledky. Cílem je hledat příčiny konkrétního chování, způsobu myšlení a reagování a vést uživatele služby ke zmírňování či odstranění z toho vyplývajících negativních důsledků.

Vyzkoušejte také naši Chat poradnu.